[xquery-talk] FLWOR in XSLT 2.0?

Geert Josten geert.josten at dayon.nl
Thu Dec 1 06:58:58 PST 2011


Funny, I always thought the FLWOR was an XQuery only thing...

<xsl:stylesheet version="2.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:b="books">
 <xsl:output omit-xml-declaration="yes" indent="yes"/>
 <xsl:strip-space elements="*"/>

 <xsl:template match="/">
  <xsl:sequence select=
  "(for $m in max(for $n in distinct-values(/*/b:book/(b:author |
b:editor)
                      /b:name/concat(b:fname, '|',
b:lname)),
          $cnt in count(/*/b:book/(b:author | b:editor)
                 /b:name[$n eq concat(b:fname, '|',
b:lname) ])

...

(Looks quite horrible to me, like someone couldn't decide between XQuery
and XSLT.. :-/)

Grtz

drs. G.P.H. (Geert) Josten
Senior DeveloperDayon B.V.
Delftechpark 37b
2628 XJ Delft

T +31 (0)88 26 82 570

geert.josten at dayon.nl
www.dayon.nl

De informatie - verzonden in of met dit e-mailbericht - is afkomstig van
Dayon BV en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit
bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen. Aan
dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.


More information about the talk mailing list